Søk
+4793032188
Solåsen 8, Hauglandshella
0
0
Min Handlekurv
Din handlekurven er tom.
Spørsmål eller bruk for hjelp med ordren din?
Vennligst kontakt oss via nettsiden

Salgs- og Leveringsbetingelser

Kongelig handelsforbund for planteskole- og blomsterløkprodukter (ANTHOS)

GENERELLE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERANSER 

 

1.         Anvendelse

 1. Disse betingelsene gjelder bare for kontrakter der en av partene ved tidspunktet for avtaleinngåelsen er medlem av Anthos. Innenfor rammen av disse generelle betingelsene anses her likeledes selskaper som direkte eller indirekte er tilknyttet et selskap som er medlem av Anthos (for eksempel søster-, datter- eller moderselskaper av selskaper som er medlem).
 2. Hvis det i en kontrakt vises til disse betingelsene, og ingen av partene i den aktuelle avtalen er medlem, gjelder ikke betingelsene som er nevnt nedenfor. Dessuten handles det da i strid med loven og opphavsretten.

1.3.      Alle tilbud selgeren kommer med og alle kjøpsavtaler som inngås med vedkommende, og gjennomføring av disse, faller inn under disse betingelsene.

1.4.      Anvendelse av andre betingelser, blant annet kjøperens gjeldende generelle betingelser, utelukkes uttrykkelig.

1.5.      Det kan bare bes om fravik fra disse betingelsene hvis selgeren har gitt uttrykkelig, skriftlig tillatelse til det. Fraviket gjelder da kun for den aktuelle avtalen.

1.6.      I den grad disse generelle betingelsene fins på et annet språk enn nederlandsk, er det alltid den nederlandske teksten som gjelder ved uoverensstemmelser.

1.7.   Med ”skriftlig” forstås i disse betingelsene: per brev, per telefaks eller ved elektronisk oversendelse.

 

 1. Tilbud og avtaleinngåelse

2.1       Alle tilbud fra selgeren og prisopplysninger er uforpliktende.

 1. En avtale inngås først når selgeren har bekreftet oppdraget skriftlig, og selgeren samtidig skriftlig har akseptert en eventuell betalingssikkerhet man har blitt enige om, for eksempel et ugjenkallelig (bekreftet) letter of credit. Enhver avtale inngås av selgeren på den betingelse at kjøperen, vurdert utelukkende av selgerens kredittforsikringsselskap, viser seg tilstrekkelig kredittverdig for å etterkomme avtalens forpliktelser. Hvis ikke annulleres kontrakten.
 2. Eventuelle senere inngåtte, utfyllende avtaler eller endringer, samt muntlige godkjenninger gjort av selgerens personell, eller på vegne av selgeren av vedkommendes agenter eller andre representanter som arbeider for selgeren, er kun bindende for selgeren fra det øyeblikk dette bekreftes skriftlig av selgeren.

 

3.         Priser

3.1       Alle priser for varene oppgis i avtalt valuta, eksklusiv merverdiavgift, og gjelder ex works, (forretningssted), Nederland (EXW, Incoterms 2010), med mindre annet er avtalt skriftlig.

3.2       Hvis en eller flere av de kostprisbestemmende faktorene er endret etter ordrebekreftelse, men før levering av produktene, forbeholder selgeren seg retten til å tilpasse de avtalte prisene i overensstemmelse med dette.

3.3.      Kostnadene til transport, emballasje, forsikring og kontroll av organene NVWa [nieuwe Voedsel en Waren autoriteit, den nederlandske statstjenesten for kontroll av mat og varer] og/eller Naktuinbouw [den nederlandske allmenne kvalitetstjenesten for hagebruken] er for kjøpers regning. Alle avgifter og/eller skatter, som skal betales på grunn av den avtalen selger og kjøper har inngått, både direkte og indirekte, er utelukkende og fullt og helt for kjøpers regning og kan ikke trekkes fra de beløpene kjøperen skal betale selgeren.

3.4       Hvis selgeren og kjøperen blir enige om at prisen skal være i en annen valuta enn euro, så gjelder valutakursen for euro på ordrebekreftelsens dato.

 

4.         Betaling

4.1       Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal betalingen for selgerens solgte varer            finne sted innen 30 dager etter fakturadato i den valuta man har blitt enige om.

4.2       Som betalingsdato gjelder den valutadato selgeren mottar betalingen. Ved betaling per bank      gjelder som betalingsdato krediteringsdato for selgerens bankkonto.

4.3       Kjøperen har ikke rett til noe fratrekk, utsettelse eller betalingsrabatt. Forespørsel om avregning utelukkes også uttrykkelig med mindre annet er avtalt. Ved overskridelse av betalingsterminen er kjøperen rettslig i forsømmelse fra den dato betalingsterminen overskrides. Selgeren har rett til å beregne lovlig rente for handelstransaksjoner fra dato for forfall, mens samtidig alle kostnader for innkrevningen er for kjøperens regning, både rettslige og utenrettslige, der det sistnevnte fastsettes til minst 15 % av det beløpet som skal innkreves, men minst 250 euro.

4.4       Hvis en ordre gjennomføres i deler, har selgeren rett til å kreve betaling for delleveringene, før øvrige delleveranser utføres.

4.5       Selgeren har rett til, ved eller etter inngåelse av kontrakten, før (ytterligere) tjenesteytelse, å kreve sikkerhet fra kjøperen, både for betalingen og andre forpliktelser som skal gjennomføres etter denne kontrakten. Nekter kjøperen å stille den sikkerhet som forlanges, har selgeren rett til å utsette sine forpliktelser, og han har rett til syvende og sist helt eller delvis å heve kontrakten uten å påpeke mislighold eller uten rettslig innblanding, uten at dette innvirker på retten til godtgjørelse for eventuell skade for selgeren.

4.6       Selgeren har rett til, uansett andre formål med kjøperens betaling, først å avregne betalinger med annen gjeld. Hvis det allerede er påløpt kostnader og rente, så avregnes betalingen først med kostnadene, deretter renten og til slutt den endelige hovedsummen.

 

5.         Leveranse

5.1       Med mindre annet er avtalt skriftlig, er alle leveranser ex works (forretningssted), Nederland         (EXW, Incoterms 2010).

5.2       Selv om det i så stor grad som mulig tas hensyn til oppgitt leveringstid, gjelder denne leveringstiden bare som en rettesnor og kan aldri ses på som en absolutt termin. Selgeren er aldri i forsømmelse med hensyn til leveringstiden før etter at kjøperen har påpekt forsømmelsen skriftlig overfor ham, kjøperen har gitt ham anledning til likevel å levere innen en rimelig termin og selgeren har unnlatt å etterfølge dette kravet.

5.3       Den leveringsterminen man er blitt enig om, begynner å løpe så snart en avtale er inngått etter bestemmelsene i artikkel 2.2.

5.4       Selger er ikke ansvarlig for skade som følge av for sen levering, hvis og i den grad denne for sene leveringen skyldes omstendigheter som ikke er for selgerens regning og risiko, blant annet forsømmelser (forsinkelser) fra leverandører.

5.5       Hvis kjøperen ikke etterkommer sine betalingsforpliktelser (i tide), utsettes selgerens leveringsforpliktelser.

5.6       Hvis det ikke er avtalt noen leveringstermin, og levering skjer etter forespørsel, har selgeren rett til å gjennomføre høstleveransene før 15. desember gjeldende år og vårleveransene etter 1. april.

5.7       Rotvekster må leveres før 15. april og potte- og containerplanter før 15. mai. Avvik må meldes skriftlig. Ved leveranser på forespørsel har selgeren alltid rett til å levere rotklump- og potteplanter etter 15. mai. Ved avtaler som inngås etter 15. mai har selgeren rett til å levere innen 14 dager.

5.8       Ved anmodning om å utsette høstleveransen til etter 15. desember, økes prisen med 3 %.

5.9       Ved anmodning om å utsette vårleveransen til høsten, blir alle kostnader for å få til dette for kjøperens regning. I tillegg vil kjøperen på dette tidspunkt få regning på minst 50 % av fakturabeløpet.

5.10     Selger forbeholder seg retten til å levere varene i deler. I slike tilfeller gjelder de (betalings)betingelsene som beskrives i artikkel 4 for hver dellevering.

 

   6.         Force majeur

6.1       Ved force majeur – blant annet mislykket avling, virus, naturkatastrofer, streik, brann, import- og eksporthindringer – eller i tilfelle andre omstendigheter der det ikke kan forlanges at selgeren kan etterkomme sine forpliktelser (i tide), har selgeren rett til å velge, uten rettslig innblanding og uten å måtte betale noen skadegodtgjørelse, å gi skriftlig beskjed om enten å heve avtalen helt eller delvis, eller å utsette gjennomføringen av denne avtalen til det tidspunkt force majeur-situasjonen er over.

6.2       Hvis avtalen allerede delvis er etterkommet av selgeren, skal kjøperen betale salgsprisen for de varene som allerede er levert.

 

7.         Reklamasjoner

 1. Kjøper er ved levering forpliktet til å undersøke varene for synlige skader og/eller mangler som kan oppdages direkte. Slike mangler er mangler som kan konstateres ved hjelp av normale sanser eller en enkel stikkprøve. Videre er kjøper forpliktet til å kontrollere at de leverte varene er i overensstemmelse med bestillingen også på andre områder. Ved ikke å etterkomme kontrollplikten mister kjøperen retten til eventuelt å ansvarliggjøre selgeren.
 2. Hvis varene avviker med mindre enn 10 % av det som er avtalt når det gjelder antall, mengde og vekt, er kjøperen likevel forpliktet til å akseptere leveransen.

7.3       Reklamasjoner angående kvalitet og kvantitet på de leverte varene må gjøres skriftlig og være levert senest innen åtte kalenderdager etter levering. Mangler som først kan oppdages på et senere stadium (ikke synlige mangler), må meddeles selger umiddelbart ved oppdagelse, eller i hvert fall før slutten av første vekstsesong etter levering. Så snart disse terminene er passert, anses kjøperen å ha godkjent de leverte varene. Etter dette blir ikke reklamasjoner lenger behandlet.

7.4       Klagen må inneholde en beskrivelse av mangelen, og selgeren må få mulighet til ved første anledning å undersøke klagen.

Kjøperen må tillate at selgeren lar en ekspert eller en uavhengig godkjenningsinstans få gjennomføre en inspeksjon av de aktuelle varene. Hvis eksperten gir kjøperen medhold i reklamasjonen, er kostnadene ved inspeksjonen for selgers regning. Hvis eksperten ikke gir kjøperen medhold, er kostnadene for kjøpers regning.

 7.5      Hvis kjøperen har meldt en klage i tide, og selgeren har godtatt denne klagen, er selgeren kun forpliktet til å levere de varene som mangler, erstatte de leverte varene eller å betale tilbake en proporsjonal del av kjøpsprisen.

7.6       Når det leveres inn en klage, utsettes ikke kjøperens betalingsplikt med mindre selgeren uttrykkelig går med på en slik utsettelse.

7.7       Hvis varene sendes i retur, skjer dette for kjøpers regning og risiko og kan bare gjøres etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra selgerens side.

 

8.         Ansvar

 1. Selgeren er aldri ansvarlig for gjenvekst eller blomstring når det gjelder de leverte varene. Det er til enhver tid kjøpers ansvar å vurdere om omstendighetene, blant annet klimaforholdene, egner seg for de aktuelle varene.
 2. Selgeren innestår for artenes ekthet med hensyn til de leverte plantene.
 3. Plantenavn benevnes i henhold til listene Naamlijst van Houtige Gewassen [liste over navn på treaktige planter] og Naamlijst van Vaste planten [liste over navn på stauder], utgitt av PPO [vitskapssentrum for planter og deres naturlige omgivelse] i Lisse [Nederland].

8.4       Unntatt når det gjelder lovlig ansvar på grunn av tvingende lovbestemmelser, og unntatt ved overlegg eller grov skyld, er selgeren aldri ansvarlig for skade som påføres kjøperen. Videre utelukkes uttrykkelig ansvar for indirekte skade, følgeskade, immateriell skade, bedriftsskade, miljøskade, skade på grunn av tapt inntekt og skade som følge av ansvar overfor tredjepart.

8.5       Hvis og i den grad, til tross for det som er sagt i artikkel 8.4, det hviler noe ansvar på selgeren, uansett av hvilken grunn, så er dette ansvaret begrenset til et beløp tilsvarende netto fakturaverdi for de aktuelle varene.

8.6       Kjøperen fritar selgeren for krav fra tredjepart for godtgjørelse av skade som selgeren i henhold til disse betingelsene ikke er ansvarlig for.

8.7       Kjøperen skal holde Selgeren skadeløs mot eventuelle krav fra tredjemann på grunn av skade som oppstår i forbindelse med produkter som Kjøperen leverer til tredjemann, med mindre det rettslig fastslås at disse kravene er en direkte følge av grov uaktsomhet eller overlegg fra Selgerens side og Kjøperen dessuten beviser at han på ingen måte kan klandres.

8.8.      Selger er ikke ansvarlig for eventuelle latente infeksjoner i planten, med mindre kjøper kan påvise a) at selger har utvist forsett eller grov uaktsomhet som har forårsaket disse latente infeksjonene eller b) at selger var bevisst på disse latente infeksjonene før salget uten å informere kjøper.

 

9.         Annullering

9.1.      Selgeren har rett til å annullere en ordre hvis kjøperen ved leveringstidspunktet ikke har oppfylt sine tidligere betalingsforpliktelser overfor selgeren i tide, eller overfor andre kreditorer. Selgeren kan likeledes benytte seg av denne retten hvis selgeren anser informasjonen angående kjøpers kredittverdighet som utilstrekkelig. Kjøperen kan ikke påberope seg noen rettigheter ved slike annulleringer, og kjøperen kan aldri stille selgeren til ansvar i slike tilfeller.

9.2.      Annullering av en ordre fra kjøpers side er i prinsippet ikke mulig. Hvis kjøperen likevel helt eller delvis annullerer en ordre, uansett av hvilken grunn, vil selgeren bare kunne akseptere dette hvis varene ennå ikke er levert transportøren til forsendelse, og på det vilkår at kjøperen betaler annulleringskostnader, som minst tilsvarer 30 % av fakturaverdien av de annullerte varene, tillagt merverdiavgift. Samtidig har selgeren i dette tilfelle rett til å kreve dekning for alle kostnader som er påført (blant annet kostnader til forberedelse, stell, lagring og liknende), uten at det påvirker selgerens rett til godtgjørelse på grunn av tapte inntekter og øvrig skade.

9.3.      Kjøperen er forpliktet til å motta de kjøpte varene på det tidspunkt varene stilles til kjøperens disposisjon. Nekter kjøperen å ta imot varene, har selgeren rett til å selge disse varene annetsteds, mens kjøperen er ansvarlig for prisforskjellen, samt for alle øvrige kostnader som selgeren er påført, blant annet lagringkostnader.

 

10.       Eiendomsforbehold

10.1.    Eiendomsretten til varene levert av selgeren går ikke over på kjøperen før det er foretatt komplett betaling av alle beløp fakturert av selgeren med eventuell rente, bot og kostnader, samt alle fordringer på grunn av manglende etterlevelse av kjøperens forpliktelser etter denne avtalen eller tidligere avtaler. Utstedelse av en sjekk eller et annet handelspapir gjelder ikke som betaling i denne sammenheng.

10.2     Selgeren har rett til å ta tilbake de solgte varene umiddelbart hvis kjøperen på noen som helst måte ikke etterlever sine (betalings)forpliktelser. I så tilfelle er kjøperen forpliktet til å gi selgeren tilgang til varene på sine eiendommer og i sine bygninger.

10.3     Kjøperen skal oppbevare varer, der eiendomsretten ikke er avklart, atskilt fra øvrige varer. Dette gjøres for hele tiden å kunne skille ut selgerens varer.

10.4     Så lenge eiendomsretten til de leverte varene ikke er avklart, kan ikke kjøperen selge,     belåne, pantsette eller på annen måte overlate disse varene til tredje part, utenom sin       normale forretningsdrift. Det er imidlertid ikke tillatt for kjøperen å selge varene innenfor          rammen av sin normale forretningsdrift når kjøperen har bedt om betalingsuttalelse eller er       slått konkurs.

 

11.       Sanksjoner

11.1.    Kjøper garanterer at han nå og i fremtiden etterkommer alle forpliktelser og begrensningene som følger av alle gjeldende sanksjonsregler fra De forente nasjoner, Amerikas forente stater, Den europeiske union, Nederland og ethvert annet land som er, eller kan bli, relevant i forbindelse med gjennomføringen av den inngåtte avtalen (“Sanksjonslovgivning”).

11.2.    Kjøper garanterer særskilt at han verken direkte eller indirekte skal selge, overdra, levere eller på annet vis gjøre de kjøpte varene tilgjengelig for (juridiske) personer, enheter eller (offentlige) organisasjoner som er sanksjonert med hjemmel i Sanksjonslovgivningen.

11.3.    Kjøper sørger for at alle forpliktelsene som følger av denne artikkelen også blir gjort gjeldende for enhver part som han videreselger eller leverer varer til som han har kjøpt av selger.

11.4.    Dersom kjøper ikke på behørig vis eller tidsnok etterkommer forpliktelsene som pålegges ham utfra denne artikkelen, har selger en suveren rett til å suspendere eller heve avtalen med umiddelbar virkning og uten forutgående varsel om mislighold, uten noe erstatningsansvar fra selgers side og med fullt erstatningsansvar fra kjøpers side overfor selger.

 

12.       Anti-korrupsjon

12.1.    Kjøper skal til enhver tid etterkomme alle forpliktelsene og begrensningene som følger av alle gjeldende anti-korrupsjonsregler fra Amerikas forente stater, Storbritannia, Nederland og ethvert annet land som er eller kan bli relevant i forbindelse med gjennomføringen av den inngåtte avtalen (“Anti-korrupsjonslovgivning”).

12.2.    Ethvert tilbud om og enhver aksept fra kundens arbeidstakere eller styremedlemmer av penger, donasjoner, gaver, reiser, underholdning eller annen godtgjørelse som gjelder avtalen eller selgeren og som har som har som siktemål, eller som kan oppfattes som, en oppfordring til kunden om å opptre på en bestemt måte er strengt forbudt.

12.3.    Kunden skal verken direkte eller indirekte tilby, love eller gi noe til et politisk parti, en kampanje, en offentlig instans, funksjonær eller (arbeidstakere hos) offentlige institusjoner, statsselskaper, organisasjoner, internasjonale institusjoner med den hensikt å få eller beholde gjenstander eller enhver annen urettmessig fordel i forbindelse med avtalen eller selger.

12.4.    I forbindelse med avtalen eller selger skal kjøper ikke tilby, love, gi eller akseptere noe av en forretningsforbindelse, med mindre det foreligger en ærlig grunn til det og når det er rimelig i forbindelse med vanlig forretningsskikk og i samsvar med den lokale lovgivningen.

12.5.    Kjøper skal orientere selger umiddelbart dersom han får kjennskap til en situasjon i forbindelse med gjennomføringen av avtalen som muligens er i strid med Anti-korrupsjonslovgivningen.

12.6.    Dersom kjøper ikke på behørig vis eller tidsnok etterkommer forpliktelsene som pålegges ham utfra denne artikkelen, har selger en suveren rett til å suspendere eller heve avtalen med umiddelbar virkning og uten forutgående varsel om mislighold, uten noe erstatningsansvar fra selgers side og med fullt erstatningsansvar fra kjøpers side overfor selger.

 

13.       Oppløsning og utsettelse

13.1     Hvis kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser etter den inngåtte avtalen, eller ikke i tide, eller ikke som seg hør og bør, eller hvis det er grunn til å frykte at dette kan skje, eller ved forespørsel om betalingsutsettelse, konkurs eller tvangssalg knyttet til kjøperen, og også i tilfelle kjøperen dør, eller oppløses eller opphører hvis det er snakk om et selskap, eller hvis kjøperens selskapsform endres, eller endring i selskapets styre eller i innlevering i selskapets aktiviteter, har selgeren rett til, uten å påpeke mislighold og uten rettslig behandling, å utsette avtalen med en rimelig termin, eller si opp avtalen uten å være forpliktet til noen form for skadegodtgjørelse. 

13.2     Selgerens fordring når det gjelder allerede utført del av avtalen, samt den oppståtte skade som skyldes utsettelsen eller oppsigelsen, inkludert tap av inntekter, kan innkreves umiddelbart.

 

14.     Intellektuell eiendomsrett

14.1.    Selgeren forbeholder seg alle rettigheter som ligger hos selgeren når det gjelder intellektuell eiendom med hensyn til varer levert av selgeren.

14.2     I de tilfeller der det framgår av selgerens katalog eller av avtalen inngått av partene at en rase er beskyttet av spesielle rettigheter – noe som angis med merkingen (R)/PBR bak navnet på den aktuelle rasen – er kjøperen bundet av alle de forpliktelser som disse rettighetene innebærer. Overtredelse av denne bestemmelsen fører til at kjøperen er ansvarlig for all skade som påføres selgeren og tredjepart av denne overtredelsen.

 

15.       Strid med lovens bestemmelser

            Skulle en bestemmelse i disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene ikke være gyldig eller være i strid med offentlig orden eller med loven, fører det kun til at den aktuelle bestemmelsen anses som ikke å være skrevet. De øvrige betingelsene vil likevel gjelde uinnskrenket.

            Selger forbeholder seg retten til å endre den forkastete bestemmelsen til en som er          rettsgyldig.

 

 

 

16.       Kompetent dommer / gjeldende rett

 1. Alle tvister, også de som bare en av partene oppfatter slik, skal behandles av kompetent domstol i det domssognet der selgerens forretningssted ligger. Dette påvirker ikke selgerens myndighet til om ønskelig å legge tvisten fram for en annen kompetent dommer.
 2. Bestemmelsene i artikkel 14.1 påvirker ikke selgerens rett til å oppnå en uttalelse via en voldgiftsprosedyre i det internasjonale handelskammeret i overensstemmelse med voldgiftsreglementet til, av en voldgiftsdom der. Voldgift finner sted i Amsterdam, Nederland. Voldgiftsprosedyren føres på engelsk.
 3. Det er utelukkende nederlandsk rett som er gyldig rett når det gjelder selgerens tilbud og anbud og alle avtaler inngått mellom kjøper og selger. Anvendelsen av salgskonvensjonen i Wien er eksplisitt utelukket.

 

Versie feb 2019

Choose your language

Make your choice below.